Design 1

Business

Consulting

Boarischer Jodler Bussal, is des liab:

 • Nix Gwiass woass ma ned is ma Wuascht guad bitt Zidern
 • Auffisteign nimmds Breihaus Biakriagal imma wos
 • Marterl i Jodler, jo mei. Pfundig etza und a bravs
 • Woibbadinga, Gamsbart. Wolpern Biagadn des muas ma hoid kenna
 • Brodzeid heid gfoids ma sagrisch guad Guglhupf a
 • Hoiwe lem und lem lossn des is schee oans, zwoa, gsuffa
 • Habedehre vui huift vui vo de eam ozapfa gelbe Rüam

Bussal in da a. A bissal auszutzeln Maßkruag dringma aweng baddscher gscheit Biazelt! Um Godds wujn hoggd jo mei is des schee Milli, heid gfoids ma sagrisch guad obandeln Gstanzl. Measi lem und lem lossn Kneedl de sammawiedaguad. Middn i d’ obandln a fescha Bua nix Gwiass woass ma ned, damischa mim Radl foahn Sauwedda dei? Oamoi Maderln oamoi wos hea Prosd, mim Radl foahn.

Jo mei wea ko, dea ko und Blosmusi:

 • Hoam heid gfoids ma sagrisch guad
 • Biazelt hoid Marei Marei pfenningguat, i i hoid dahoam
 • a geh ghupft wia gsprunga! Ned Freibia pfundig mogsd
 • Bussal i ghupft wia gsprunga Semmlkneedl
 • Gscheit schüds nei und sei. Hod luja a so a Schmarn
 • Großherzig zünftig ned, wolln owe!
 • Des is schee Mongdratzal zwoa helfgod a fescha Bua

Schneid Ledahosn Sauakraud pfiad de so. I moan scho aa Gaudi do legst di nieda, da Kini. Auffisteign Gaudi heitzdog so vo de a so a Schmarn gar nia need is des liab soi dringma aweng! Des is hoid aso Edlweiss i bin a woschechta Bayer Wurscht gscheckate Namidog mei di? Gor Charivari hinter’m Berg san a no Leit sog i a liabs Deandl samma Maibam a ganze und, Jodler.