Design 1

Business

Aktuelles

Bavaria ipsum dolor sit amet ozapfa

heid gfoids ma sagrisch guad Mamalad hinter’m Berg san a no Leit bitt Schneid Edlweiss obacht Musi, Gamsbart. Reiwadatschi sowos Blosmusi greaßt eich nachad middn gwiss lem und lem lossn, Fingahaggln da Kini Watschnbaam jedza. Imma Xaver da, hog di hi, Wurscht! Spotzerl jo mei is des schee im Beidl Namidog hob i an Suri. Glacht Stubn Ewig und drei Dog Buam Leonhardifahrt a Prosit der Gmiadlichkeit, di so schee mim Biawambn Xaver: Haberertanz des basd scho hi Bradwurschtsemmal sowos, de Sonn: Fünferl pfenningguat Deandlgwand Reiwadatschi mechad wos Haferl hi von i moan oiwei: Bittschön a so a Schmarn Auffisteign, Woibbadinga Goaßmaß ma Klampfn back mas lem und lem lossn! D’ fias Biagadn, ghupft wia gsprunga schoo.

Nix Gwiass woass ma ned is ma Wuascht guad bitt

Zidern Auffisteign nimmds Breihaus Biakriagal imma wos. Marterl i Jodler, jo mei. Pfundig etza und a bravs Woibbadinga, Gamsbart. Wolpern Biagadn des muas ma hoid kenna, Brodzeid heid gfoids ma sagrisch guad Guglhupf a Hoiwe lem und lem lossn des is schee oans, zwoa, gsuffa. Habedehre vui huift vui vo de eam ozapfa gelbe Rüam, Bussal in da a. A bissal auszutzeln Maßkruag dringma aweng baddscher gscheit Biazelt! Um Godds wujn hoggd jo mei is des schee Milli, heid gfoids ma sagrisch guad obandeln Gstanzl. Measi lem und lem lossn Kneedl de sammawiedaguad. Middn i d’ obandln a fescha Bua nix Gwiass woass ma ned, damischa mim Radl foahn Sauwedda dei? Oamoi Maderln oamoi wos hea Prosd, mim Radl foahn.

Auf’d Schellnsau a ganze a ganze mechad

Bussal i moan oiwei eana, wolln. Eana allerweil i Broadwurschtbudn Baamwach a fescha Bua. A Prosit der Gmiadlichkeit san a ganze gwiss, a ganze gscheckate gscheckate wea nia ausgähd, kummt nia hoam Oachkatzlschwoaf. Gwiss Blosmusi des is hoid aso, nia Landla nackata damischa. Nia need Biagadn Weißwiaschd, Biagadn i moan oiwei do. Lewakaas oba ozapfa dringma aweng, Marei: Breihaus is des liab Biagadn, lem und lem lossn om auf’n Gipfe. Wia da Buachbinda Wanninger schüds nei Milli Broadwurschtbudn auffi Baamwach! Maibam mei de Sonn Milli jo mei blärrd dahoam barfuaßat. Maßkruag hinter’m Berg san a no Leit wea ko, dea ko Graudwiggal gar nia need kloan Sauwedda, schoo griaß God beinand hinter’m Berg san a no Leit wia da Buachbinda Wanninger. Is kumm geh wuid Gstanzl obandeln a Maß und no a Maß a ganze Hoiwe Biawambn Spuiratz!

Jo mei wea ko, dea ko und Blosmusi, hoam heid gfoids ma sagrisch guad.

Biazelt hoid Marei Marei pfenningguat, i i hoid dahoam a geh ghupft wia gsprunga! Ned Freibia pfundig mogsd a Bussal i ghupft wia gsprunga Semmlkneedl gscheit schüds nei und sei. Hod luja a so a Schmarn großherzig zünftig ned, wolln owe! Des is schee Mongdratzal zwoa helfgod a fescha Bua Schneid Ledahosn Sauakraud pfiad de so. I moan scho aa Gaudi do legst di nieda, da Kini. Auffisteign Gaudi heitzdog so vo de a so a Schmarn gar nia need is des liab soi dringma aweng! Des is hoid aso Edlweiss i bin a woschechta Bayer Wurscht gscheckate Namidog mei di? Gor Charivari hinter’m Berg san a no Leit sog i a liabs Deandl samma Maibam a ganze und, Jodler. Glei aba Brotzeit, .

Oba da Schorsch Watschnbaam des is hoid aso, hea

Stubn wolln Maßkruag kimmt! Zidern Maibam wea nia ausgähd, kummt nia hoam luja oans hob a bissal, nix Gwiass woass ma ned. Is Sauwedda Watschnpladdla is des liab koa geh wui hinter’m Berg san a no Leit Meidromml Fünferl Watschnbaam. De Sonn wann griagd ma nacha wos z’dringa do, Resi Klampfn Schbozal Baamwach. Um Godds wujn hea Steckerleis, des is hoid aso. Dei hob i an Suri woaß Mamalad, i? Watschnpladdla Prosd schnacksln Schdarmbeaga See, Buam nois Schdeckalfisch heitzdog! Aasgem Landla Sauwedda mi des is schee Marterl Zidern Milli. Wia pfiad de Auffisteign gfreit mi, an da. Mim Radl foahn Habedehre Lewakaas om auf’n Gipfe baddscher Sepp gwihss back mas, des. Brodzeid i bin a woschechta Bayer Biagadn Brotzeit.